لیست قیمت

لیست قیمت چراغ,لیست قیمت میلادنور,لیست قیمت میلاد نور,لیست قیمت محصولات میلادنور,قیمت چراغ میلادنور,قیمت ال ای دی میلادنور,قیمت براکت میلاد نور,قیمت روکار میلاد نور,قیمت چراغ مجتمع میلادنور

شركت صنايع روشنائی ميلاد نور دارای 4 گواهینامه بین المللی و 2 گواهینامه ثبت اختراع

چهار‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۵ ۰ نظر ۲۳۶ بازدید

جهت روئیت لیست کلیک نمایید

لیست قیمت مصرف کننده صنایع روشنایی میلادنور

لیست قیمت محصولات صنایع روشنایی میلادنور مشهد 1399/09/30
قیمت مصرف کننده برای خرید بیش از 10/000/000 ریال می باشد و به خریدهای کمتر از 10/000/000 ریال 5% اضافه میشود
قیمت های فوق با ارزش افزوده محاسبه گردیده است
WWW.MILADENOOR.COM
INFO@MILADENOOR.COM
ردیف نام کالا شرح کالا ضمانت مصرف کننده
1 انوار چراغ انوار 20*4 ابعاد 60*60 سفيد القايي با استارت اسرام سه سال 4,080,960
2 چراغ انوار 36*4 ابعاد 60*60 سفيد الکترونيکي رابيتس دامپا سه سال 4,080,960
3 انور چراغ انور 36*2 عرضي سفيد الکترونيکي سه سال 2,550,600
4 چراغ انور 36*4 ابعاد60*60 سفيد الکترونيکي روکار توکار سه سال 4,591,080
5 چراغ انور 40*3 سفيد القايي با استارت اسرام دو سال 3,570,840
6 آرش چراغ آرش 36*2 الکترونيکي سه سال 1,326,530
7 آسا چراغ آسا 2 لامپي ال اي دي سوکتي پنج سال 433,602
8 چراغ آسا 2 لامپي ال اي دي سوکتي دکورال پنج سال 467,174
9 چراغ آسا 4 لامپي ال اي دي سوکتي پنج سال 808,889
10 چراغ آسا 4 لامپي ارتفاع کم سوکتي جهت ال اي دي 14-18 با طول 61 پنج سال 659,995
11 چراغ آسا 4 لامپي ارتفاع کم سوکتي جهت ال اي دي 14-18 با طول 84 پنج سال 722,234
12 چراغ آسا 36*1 سفيد الکترونيکي سه سال 1,019,041
13 چراغ آسا 36*1 دکورال الکترونيکي سه سال 1,084,332
14 چراغ آسا 36*2 طول 48 سفيد الکترونيکي سه سال 1,314,540
15 چراغ آسا 36*2 طول 83 سفيد الکترونيکي سه سال 1,403,920
16 چراغ آسا 36*2 ارتفاع کم طول 83 سفيد الکترونيکي سه سال 1,322,170
17 چراغ آسا 36*2 طول 48 دکورال الکترونيکي سه سال 1,387,570
18 چراغ آسا 36*2 طول 83 دکورال الکترونيکي سه سال 1,493,300
19 چراغ آسا 36*4 طول 83 سفيد الکترونيکي سه سال 2,573,490
20 چراغ آسا 36*4 طول 52 سفيد الکترونيکي ميعادنور سه سال 2,040,480
21 چراغ آسا 36*4 طول 83 دکورال الکترونيکي سه سال 2,702,110
22 چراغ آسا 40*1 سفيد القايي با استارت اسرام دو سال 1,326,530
23 چراغ آسا 40*3 سفيد با دو ترانس الکترونيکي و القايي دو سال 2,550,600
24 آسایش چراغ آسايش 36*1 تمام آلومينيومي الکترونيکي با نماي آنودايز سه سال 1,141,230
25 چراغ آسايش 36*2 طول 83 تمام آلومينيومي الکترونيکي با نماي آنودايز سه سال 1,633,910
26 چراغ آسايش 36*4 آلومينيومي الکترونيکي با نماي آنودايز سقفي سه سال 2,040,480
27 چراغ آسايش 36*4 آلومينيومي الکترونيکي رويه تمام آنودايز سه سال 2,944,090
28 چراغ آسايش 55*2 تمام آلومينيومي الکترونيکي با نماي آنودايز دو سال 1,530,360
29 آفتاب چراغ آفتاب 4 لامپي سوکتي آلومينيومي ال اي دي رويه تمام آنودايز پنج سال 1,326,530
30 چراغ آفتاب 36*4 آلومينيومي الکترونيکي رويه تمام آنودايز سه سال 3,234,030
31 آفرین چراغ مدل آفرين ال اي دي 24 وات طول62 سه سال 1,684,050
32 چراغ مدل آفرين 24 وات با طول 52 سانت با طريقه نصب ثبت اختراعي سه سال 1,910,770
33 چراغ مدل آفرين ال اي دي 40 وات طول 112 سه سال 3,312,510
34 چراغ مدل آفرين 100 وات با طول 202 سانت با طريقه نصب ثبت اختراعي سه سال 6,851,740
35 چراغ مدل آفرين 150 وات با طول 302 سانت با طريقه نصب ثبت اختراعي سه سال 10,196,950
36 چراغ مدل آفرين 200 وات با طول 402 سانت با طريقه نصب ثبت اختراعي سه سال 13,448,420
37 بهشید چراغ بهشید 36*2 دکورال با ترانس الکترونیکی سه سال 1,758,933
38 چراغ بهشید 36*2 آنودایز با ترانس الکترونیکی سه سال 2,070,019
39 چراغ بهشید 36*4 سفید با ترانس الکترونیکی سه سال 3,021,371
40 چراغ بهشید 36*4 آنودایز با ترانس الکترونیکی سه سال 3,407,885
41 چراغ بهشيد 40*1 سفيد القايي با استارت اسرام دو سال 677,326
42 چراغ بهشید 36*4 دکورال با ترانس الکترونیکی دو سال 3,086,553
43 پرتو چراغ پرتو ا لامپي رفلکس آنودايز پاترومي پنج سال 1,041,495
44 تابان چراغ تابان ال اي دي براي 4 لامپ 18-14 وات سوکتي ابعاد 50*50 شبکه کامل آنودايز کششي يک پارچه پنج سال 2,789,310
45 چراغ تابان 2 لامپي کامل آنودايز پاترومي پنج سال 1,530,360
46 چراغ تابان 36*2 عرضي ابعاد 50*20 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 2,550,600
47 چراغ تابان 36*2 مشترک 50*50 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,368,100
48 چراغ تابان 36*2 مشترک 50*50 الکترونيکي کامل آنودايز کششي يک پارچه سه سال 3,060,720
49 چراغ تابان 36*3 ابعاد 50*50 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 2,856,890
50 چراغ تابان 36*3 ابعاد 50*50 مشکي الکترونيکي کامل آنودايز مشترک سه سال 3,162,090
51 چراغ تابان 36*3 مشترک 50*50 مشکي الکترونيکي کامل آنودايز کششي يک پارچه سه سال 3,468,380
52 چراغ تابان 36*3 تمام رنگ سفید60*60 بدنه یكپارچه بدون درز با ترانس الكترونیكی مخصوص سقف آرمسترانگ سه سال 3,963,458
53 چراغ تابان 36*3 آنودایز 60*60 بدنه یكپارچه بدون درز با ترانس الكترونیكی مخصوص سقف آرمسترانگ سه سال 3,894,788
54 چراغ تابان 36*3 تمام رنگ سفید 50*50 بدنه یكپارچه بدون درز با ترانس الكترونیكی مخصوص سقف رابیتس و دامپا سه سال 3,663,599
55 چراغ تابان 36*3 آنودایز 50*50 بدنه یكپارچه بدون درز با ترانس الكترونیكی مخصوص سقف رابیتس و دامپا سه سال 3,594,929
56 چراغ تابان 36*4 ابعاد 50*50 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 3,367,010
57 چراغ تابان 36*4 مشترک 50*50 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,264,550
58 چراغ تابان 36*4 طولي 92*25 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,876,040
59 چراغ تابان 36*4 مشترک 50*50 الکترونيکي کامل آنودايز کششي يک پارچه سه سال 3,672,210
60 چراغ تابان 36*4 مشترک 50*50 مشکي الکترونيکي کامل آنودايز کششي يک پارچه سه سال 3,672,210
61 چراغ تابان 36*4 تمام رنگ سفید60*60 بدنه یكپارچه بدون درز با ترانس الكترونیكی مخصوص سقف آرمسترانگ سه سال 4,340,598
62 چراغ تابان 36*4 آنودایز 60*60 بدنه یكپارچه بدون درز با ترانس الكترونیكی مخصوص سقف آرمسترانگ سه سال 4,098,618
63 چراغ تابان 36*4 تمام رنگ سفید 50*50 بدنه یكپارچه بدون درز با ترانس الكترونیكی مخصوص سقف رابیتس و دامپا سه سال 4,040,739
64 چراغ تابان 40*2 القايي شبکه آنودايز با استارت اسرام دو سال 3,529,420
65 تابش چراغ تابش 36*2 عرضي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 2,856,890
66 چراغ تابش 36*2 طولي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 2,856,890
67 چراغ تابش 36*2 ابعاد 60*60 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,080,960
68 چراغ تابش 36*3 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,896,280
69 چراغ تابش 36*4 عرضي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 5,100,110
70 چراغ تابش 36*4 طولي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 5,100,110
71 تابنده چراغ تابنده 50 وات ال اي دي آي پي 52 ابعاد 62*62 با طلق اکريليک درب آلومينيومي سه سال 8,232,770
72 چراغ تابنده 36*4 عرضي الکترونيکي با طلق اکريليک درب آلومينيوم سه سال 5,712,690
73 ثریا چراغ ثريا 2 لامپي کامل آنودايز پاترومي پنج سال 1,836,650
74 چراغ ثريا 2 لامپي دکورال کامل آنودايز پاترومي پنج سال 1,530,360
75 چراغ ثريا 36*1 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 1,734,190
76 چراغ ثريا 36*1 دکورال الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 1,836,650
77 چراغ ثريا 36*2 طولي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,162,090
78 چراغ ثريا 36*2 عرضي دکورال الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,264,550
79 چراغ ثريا 36*2 طولي دکورال الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,264,550
80 چراغ ثريا 36*3 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,080,960
81 چراغ ثريا 36*3 دکورال الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,284,790
82 چراغ ثريا 36*4 عرضي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,386,160
83 چراغ ثريا 36*4 طولي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,591,080
84 چراغ ثريا 36*4 عرضي دکورال الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,896,280
85 چراغ ثريا 36*4 طولي دکورال الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,896,280
86 چراغ ثريا 40*2 القايي شبکه سفيد با استارت اسرام دو سال 3,570,840
87 جذاب چراغ جذاب 1 لامپي رفلکس آنودايز پاترومي پنج سال 816,083
88 چراغ جذاب 3 لامپي رفلکس آنودايز پاترومي مثلثي پنج سال 1,734,190
89 چراغ جذاب 4 لامپي طولي رفلکس آنودايز پاترومي پنج سال 1,836,650
90 چراغ جذاب 6 لامپي ابعاد 90*90 رفلکس آنودايز آينه دار پاترومي پنج سال 5,100,110
91 چراغ جذاب 36*1 الکترونيکي رفلکس آنودايز سه سال 1,888,970
92 چراغ جذاب 36*2 عرضي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 2,722,820
93 چراغ جذاب 36*2 طولي الکترونيکي رفلکس آنودايز سه سال 2,806,750
94 چراغ جذاب 36*3 الکترونيکي رفلکس آنودايز مثلثي سه سال 3,876,040
95 چراغ جذاب 36*4 طولي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 4,080,960
96 چراغ جذاب 40*2 القايي با استارت اسرام دو سال 2,856,890
97 جذابه چراغ جذابه 2 لامپي رفلکس آنودايز پاترومي پنج سال 1,428,990
98 چراغ جذابه 4 لامپي طولي رفلکس آنودايز پاترومي پنج سال 2,267,200
99 چراغ جذابه 36*2 عرضي الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 2,550,600
100 جهان افروز چراغ جهان افروز 4 لامپي طولي پاترومي پنج سال 1,693,860
101 چراغ جهان افروز 36*2 عرضي الکترونيکي سه سال 2,040,480
102 جهان آرا چراغ جهان آرا 1 لامپي پاترومي پنج سال 816,083
103 چراغ جهان آرا 2 لامپي پاترومي پنج سال 816,083
104 چراغ جهان آرا 3 لامپي مثلثي پاترومي پنج سال 1,836,650
105 چراغ جهان آرا 36*1 الکترونيکي سه سال 1,734,190
106 چراغ جهان آرا 36*2 عرضي الکترونيکي سه سال 1,938,020
107 چراغ جهان آرا 36*2 طولي الکترونيکي سه سال 2,244,310
108 چراغ جهان آرا 36*4 طولي الکترونيکي سه سال 3,060,720
109 جهان تاب چراغ جهان تاب 36*2 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 2,550,600
110 چراغ جهان تاب 36*3 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه آنودايز بدون کفي سه سال 4,080,960
111 چراغ جهان تاب 36*4 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 3,672,210
112 جهان نما چراغ جهان نما 50 وات ال ای دی ابعاد 60*60 با درب و دیواره آلومینیوم طلق اکریلیک با 3 سال ضمانت آی پی 52 سه سال 6,257,690
113 چراغ جهانگیر 16 وات اس ام دی مربع ابعاد 120*120 میلی متر دایکستی سه سال 1,765,800
114 جهانگیر چراغ جهانگیر 16 وات اس ام دی گرد قطر 120 میلی متر دایکستی سه سال 1,732,010
115 چراغ جهانگیر 24 وات اس ام دی مربع ابعاد 175*175 میلی متر دایکستی سه سال 2,292,270
116 چراغ جهانگیر 24 وات اس ام دی گرد قطر 175 میلی متر دایکستی سه سال 2,224,690
117 چراغ جهانگیر 32 وات اس ام دی مربع ابعاد 225*225 میلی متر دایکستی سه سال 2,996,410
118 چراغ جهانگیر 32 وات اس ام دی گرد قطر 225 میلی متر دایکستی سه سال 2,823,100
119 خورشیدی چراغ خورشيدي 3 لامپي پاترومي پنج سال 1,326,530
120 داست پروف دلپسند چراغ دلپسند 50 وات ال ای دی 60*60 اکریلیک آی پی 52 بدنه یکپارچه بدون درز درب آلومینیومی با 3 سال ضمانت سه سال 5,854,390
121 چراغ داست پروف دلپسند 50وات ال اي دي ابعاد 60*60 اکريليک آي پي 42 بدنه يکپارچه بدون درز درب سفيد سه سال 5,821,690
122 چراغ دلپسند 50 وات ال ای دی60*60 اکریلیک آی پی 52 بدنه یکپارچه بدون درز درب آلومینیومی با 3 سال ضمانت سه سال 5,854,390
123 چراغ داست پروف دلپسند 75 وات ال اي دي ابعاد 60*60 طلق اکريليک آي پي 52بدنه يکپارچه بدون درز درب آلومينيومي با 3سال ضمانت سه سال 8,145,570
124 چراغ دلپسند 36*3 60*60 بدنه یكپارچه بدون درز با طلق اکریلیک مخصوص سقف آرمسترانگ دو سال 3,283,298
125 چراغ دلپسند 36*3 50*50 بدنه یكپارچه بدون درز با طلق اکریلیک مخصوص سقف رابیتس و دامپا سه سال 2,983,439
126 چراغ دلپسند 36*4 60*60 بدنه یكپارچه بدون درز با طلق اکریلیک مخصوص سقف آرمسترانگ سه سال 3,997,248
127 چراغ دلپسند 36*4 50*50 بدنه یكپارچه بدون درز با طلق اکریلیک مخصوص سقف رابیتس و دامپا سه سال 3,697,389
128 دل آرا چراغ دل آرا 36*2 سفيد الکترونيکي سه سال 2,040,480
129 چراغ دل آرا 40*2 سفيد القايي با استارت اسرام دو سال 3,468,380
130 دلربا چراغ دلربا 40*2 سفيد الکترونيکي دو سال 3,184,980
131 دلنواز چراغ دلنواز ال اي دي 24 وات بدنه آلومينيومي سقفي توکار سه سال 2,462,310
132 چراغ دلنواز ال اي دي 48 وات بدنه آلومينيومي سقفي توکار سه سال 4,362,180
133 فروزان چراغ فروزان 40*2 القايي با استارت اسرام دو سال 3,367,010
134 ماهنور چراغ ماهنور 12 وات ال اي دي سفيد دايکستي آي پي 52 سه سال 1,275,300
135 چراغ ماهنور 15 وات ال اي دي سفيد دايکستي آي پي 52 سه سال 1,326,530
136 منور چراغ منور 7 وات ال اي دي آي پي 40 طلق 4 پر سه سال 469,245
137 چراغ منور 7 وات ال اي دي آي پي 50 سه سال 534,536
138 چراغ منور 7 وات ال اي دي آي پي 42 برش 90 طلق 2 پر سه سال 448,862
139 چراغ منور 7 وات ال اي دي آي پي 42 برش 75 طلق 4 پر سه سال 469,245
140 چراغ منور 3 وات سي او بي آي پي 50 پنج سال 214,294
141 مهتاب چراغ مهتاب 14*3 وات ال ای دی 3 سال ضمانت ابعاد 60*60 شبکه آنودایز سه سال 4,985,660
142 چراغ مهتاب 14*4 وات ال ای دی 3 سال ضمانت ابعاد 60*60 شبکه آنودایز سه سال 5,553,550
143 چراغ مهتاب ال اي دي براي 3 لامپ 18-14 وات سوکتي ابعاد 60*60 شبکه کامل آنودايز پنج سال 2,534,032
144 چراغ مهتاب ال اي دي براي 4 لامپ 18-14 وات سوکتي ابعاد 60*60 شبکه آنودايز بدون کفي پنج سال 2,450,320
145 چراغ مهتاب 36*2 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 2,881,960
146 چراغ مهتاب 36*2 ابعاد 60*60 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,374,640
147 چراغ مهتاب 36*3 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 3,747,420
148 چراغ مهتاب 36*3 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه آنودايز بدون کفي سه سال 3,931,630
149 چراغ مهتاب 36*3 ابعاد 60*60 شبكه و کف آنودایز كامل الکترونیکی سه سال 4,159,113
150 چراغ مهتاب 36*4 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 4,236,830
151 چراغ مهتاب 36*4 ابعاد 60*60 الکترونيکي شبکه آنودايز بدون کفي سه سال 4,257,540
152 واتر پروف دلپسند چراغ واترپروف دلپسند 36*4 ابعاد 50*50 با طلق اکريليک آي پي 65 سه سال 5,916,520
153 چراغ واترپروف دلپسند IP65 4*36 با طلق اکریلیک جهت سقف آرمسترانگ 60*60 بدنه یکپارچه بدون درز درب آلومینیومی سه سال 6,342,928
154 واترپروف50 وات ال ای دی آی پی 65 طلق اکریلیک جهت سقف آرمسترانگ 60*60 بدنه یکپارچه بدون درز درب آلومینومی سه سال 9,060,080
155 چراغ واترپروف دلپسند 75 وات ال اي دي ابعاد 60*60 با طلق اکريليک آي پي 65 سه سال 10,691,810
156 چراغ واترپروف دلپسند 75 وات ال اي دي ابعاد 60*60 با طلق اکريليک درب آلومينيوم آي پي 65 سه سال 13,022,230
157 هورزاد چراغ هورزاد 2 لامپي ال اي دي شبکه آنودايز سوکتي پنج سال 1,560,880
158 چراغ هورزاد سوکتي3 لامپي شبکه و کف آنودايز پنج سال 1,811,580
159 چراغ هورزاد 3 لامپي سوکتي سفيد پنج سال 1,526,000
160 چراغ هورزاد چهار لامپي سوکتي تمام رنگ سفيد پنج سال 1,942,380
161 چراغ هورزاد 36*2 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 2,112,420
162 چراغ هورزاد 36*2 شبکه و کف آنودايز با ترانس الکترونيکي سه سال 2,487,380
163 چراغ هورزاد 36*3 شبکه و کف آنودايز با ترانس الکترونيکي سه سال 3,543,590
164 چراغ هورزاد 36*4 الکترونيکي شبکه سفيد سه سال 3,627,520
165 چراغ هورزاد 36*4 رفلکس و کف آنودايز با ترانس الکترونيکي سه سال 4,291,330
166 هویدا چراغ هويدا 2 لامپي کامل آنودايز پاترومي پنج سال 1,530,360
167 چراغ هويدا 36*2 الکترونيکي کامل آنودايز سه سال 3,193,700


دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image